اكسده و اختزال

.

2023-06-10
    اد ع وه م ل آب ائ ه م